1. Yon kòmand, direktiv oswa entrisksyon.

2. Yon desizyon ekri yon tribinal, yon jij, yon ofisye jidisyè oswa yon ajans bay.

« Back to Glossary Index