1. San kontestasyon.

2. Akt pledwaye yon akize kriminèl ki, pandan li pa admèt li koupab lan, akize an p ap fè diskisyon kont akizasyon an.

« Back to Glossary Index