Se moun ki depoze yon plent devan yon tribinal pou kòmanse yon pwosè.

« Back to Glossary Index