Yon règ nan dwa kote jwenn fè yo oubyen yon desizyon lalwa prezime vre jouk ta genyen lòt fè oubyen lòt desizyon ki ka kèk fwa kraze prezonpsyon an.

« Back to Glossary Index