Aksyon pou depoze yon lòd ekri ki siyen bay grefye tribinal ki pi ba a.

« Back to Glossary Index