Yon odyans oubyen yon lòt pwosedi tribinal ki fèt menm kote tribinal lan ka pèmèt sa a.

« Back to Glossary Index