1. Yon dosye ofisyèl kote yon jij oubyen yon grefye yon tribinal pran nòt byen rapid sou tout pwosedi ak depo nan yon zafè ki nan tribinal epi mete yo nan yon lis; yon pwogram zafè ki annatant yo.
  2. Fè yon antre rapid nan yon dosye pwosedi ak depo yon tribinal
« Back to Glossary Index