Yon pèn ki soti nan yon enkapasite pou suiv yon lwa, yon règ oubyen yon lòd. Egzanp: Yo te sanksyone akize an paske li te detwi dokiman revelasyon yo.

« Back to Glossary Index