Se tribinal ki aplike pwosedi lalwa prevwa nan pifò ka kote yon moun oubyen yon konpayi pa kapab peye dèt li.

« Back to Glossary Index