1. Yon antite oubyen moun k ap okipe yon jijman, oubyen zafè yon ajans leta. Pa egzanp: tribinal ki “pi ba” yo gen ladan yo tribinal jijman yo ak ajans administratif yo. Tribinal apèl yo se “pi gwo” tribinal yo, yo revise si aksyon yon “tribinal ki pi ba” te kòrèk.
  2. Yon tribinal gouvènman an ki entèprete epi aplike lwa yo nan dosye byen presi ki nan jiridiksyon l. Yon
« Back to Glossary Index