Konfime ak yon sèman oubyen yon affidavit; sèmante se verite ki bay nan kad.

« Back to Glossary Index