BASED YON
DEMANN REVIZYON NAN TRIBINAL SIPRÈM ETAZINI AN
DEPI NAN BIWO GREFYE AN
TRIBINAL SIPRÈM ETAZINI
WASHINGTON, D.C. 20543


CHAPIT 21

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Gid pou Moun ki ka Fè Petisyon kòm Endijan pou Òdonans “Certiorari”

  Direktiv ak fòmilè sa yo soti nan Tribinal Siprèm Etazini; objektif yo, se pou ede moun k ap patisipe nan yon pwosedi tribinal kòm moun pòv in forma pauperis (endijan oswa moun ki paka peye) e san yo pa gen avoka. Ou ka jwenn yon kopi Règleman Tribinal Siprèm Etazini, ki fikse pwosedi ki dwe swiv, si w ale nan sit entènèt Tribinal la, http://www.supremecourt.gov/ ak ou klike sou “court rules (règ tribinal)” nan bò gòch paj la. Yon moun k ap fè petisyon dwe li Règ Tribinal Siprèm Etazini ki pi ba la yo avèk anpil atansyon:

  • Règ 10 rive 16 (Pou fè petisyon pou “certiorari”)
  • Règ 29 (Pou depoze ak remèt dokiman bay pati advès la oubyen avoka l)
  • Règ 30 (Kalkil ak pwolongasyon tan limit)
  • Règ 33.2 ak 34 (Pou pare akt pwosedi sou papye 8½ x 11 pous)
  • Règ 39 (Pwosedi in forma pauperis)
 2. Nati Tribinal Siprèm Revizyon Etazini an.

  Li enpòtan pou w sonje, lè yo asepte fè yon revizyon nan Règ Tribinal Siprèm Etazini dapre yon òdonans “certiorari”, se pa paske lalwa bay moun dwa mande sa, men se paske tribinal la chwazi fè sa dapre pouvwa diskresyonè l. Sa ki pi enpòtan pou Tribinal Siprèm Etazini a, se pa sèlman korije erè nan desizyon tribinal ki pi ba yo, men se pran desizon sou zafè ki prezante anpil enpòtans, ki depase fè ki kapab te rive nan yon zafè, epi ki depase enterè pati ki enplike nan pwosedi yo. Tribinal la apwouve ak asepte tande agiman nan sèlman 1 pousan nan ka yo depoze pandan chak tèm. Tribinal la rejte pifò nan petisyon yo, san kòmantè ni eksplikasyon. Lè Tribinal la rejte yon petisyon pou òdonans”certiorari”, sa vle di sèlman Tribinal la deside pou l pa asepte.

  Tout moun k ap fè petisyon pou òdonans “certiorari” dwe li avèk anpil atansyon “Konsiderasyon ki Gouvènen Revizyon Certiorari” (Considerations Governing Review yon Certiorari), ki ekri nan Règ nimewo 10 la. Nan pami konsiderasyon enpòtan ki konn fè Tribinal la asepte yon zafè pou revizyon, genyen konfli ant desizyon yo mande revize a, ak desizyon yon lòt tribinal apèl te rann sou menm kesyon an. Youn nan fonksyon enpòtan Tribinal Siprèm Etazini an, se rezoud dezakò ki ant tribinal ki pi ba yo, sou kèk kesyon legal espesifik. Yon lòt konsiderasyon, se enpòtans kesyon an genyen pou piblik la.

  1. Tan Limit pou Depoze Dokiman.

   Yon petisyon pou òdonans “certiorari” dwe depoze anvan 90 jou pase, apre dat yo rann jijman final nan yon tribinal apèl federal oswa nan pi wo tribinal apèl ki nan Eta a (tankou Tribinal Siprèm Florid la), oubyen anvan 90 jou pase apre yon rejte yon petisyon pou odyans ki te depoze san li pa rive an reta. Lè yo bay yon manda oswa “remittitur” apre yon jijman fin pwononse, sa pa gen okenn konsekans sou kalkil tan limit la, ni sa pa bay plis tan pou depoze dokiman yo. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 13.1 ak 13.3 .

   nan dènye dat yo bay pou depoze dokiman an; oubyen dokiman an remèt bay yon kourye komèsyal prive, nan dat limit la oubyen anvan, pou yo remèt li nan biwo grefye a anvan 3 jou fran pase. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 29.2. Pou yon prizonye nan prizon nan yon enstitisyon, se yon dokiman alè depoze si li se depoze nan sistèm entèn lapòs enstitisyon an nan sou oswa anvan dènye jou a pou anrejistreman ak se te akonpaye pa yon deklarasyon notarye oswa deklarasyon an konfòmite ak 28 U.S.C. § 1746 mete deyò dat la nan depo ak ki deklare ke te premye klas tenm te prepaye. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 29.2.

  2. Ki Dokiman ou Dwe Depoze:

   An jeneral, yon moun ki fè petisyon an dwe depoze:

   — Yon orijinal ak 10 kopi yon mosyon pou pèmisyon pou parèt devan lajistis kòm yon moun ki pòv in forma pauperis, epi yon orijinal ak 10 kopi yon afidavit oswa yon deklarasyon ki sipòte mosyon sa a. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 39.

   — Yon orijinal ak 10 kopi yon petisyon pou òdonans “certiorari”, avèk yon endèks ki se kopi jijman oswa dekrè w ap mande Tribinal Siprèm Etazini an revize a, ansanm ak desizyon yo pran pou nouvo odyans lan, ansanm ak kopi tout opinyon oswa desizyon nenpòt ki tribinal, oswa tribinal premye enstans, oswa ajans administratif ki te deja egzaminen ka w la. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 14.1(i).

   — Yon afidavit oswa deklarasyon ki montre ou remèt bay tout pati advès yo, oubyen avoka yo, kopi dokiman ou depoze nan Tribinal Siprèm Etazini an. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 29.5.

   Si ou se yon prizonye ki fèmen nan yon enstitisyon, epi ou pa gen yon avoka k ap reprezante w, sèl sa ou bezwen depoze, se orijinal mosyon pou pèmisyon pou parèt devan lajistis in forma pauperis, ak afidavit oswa deklarasyon ki sipòte mosyon sa a in forma pauperis, ak petisyon pou òdonans “certiorari”, epi prèv ou depoze dokiman yo. Sa vle di, prizonye pa bezwen depoze kopi yo siplemantè egzije nan regleman-yo. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 12.2.

   Fòm ki anba a bay egzanp nan yon mosyon orijinal la, deklarasyon sou sèman oswa deklarasyon, ak petisyon, ki dwe klipse ansanm nan ki lòd. Genyen tou se yon egzanp yon prèv nan sèvis, ki dwe enkli kòm yon fèy detache.

  3. Kantite Paj yo Limite.

   Petisyon pou òdonans “certiorari” a pa dwe depase 40 paj, san konte paj ki anvan Paj 1 fòmilè a. Dokiman yo dwe mete nan anèks petisyon an pa konte nan kantite limit paj yo. Gade Règ Tribinal Siprèm Etazini 33.2(b).

  4. Metòd pou Depoze Dokiman.

   Tout dokiman ki dwe depoze nan Tribinal Siprèm Etazini dwe adrese bay Supreme Court of the United States, One First Street, NE, Washington, D. C. 20543, epi yo dwe remèt pati opoze yo oswa avoka yo annakò ak Règleman 29.

 3. Lòt Enfòmasyon Sou Fòm yo Egzanp.

  1. Mosyon Pou Parèt Devan Lajistis In Forma Pauperis – Règleman 39

   1. Nan fòmilè yo fè pou mosyon pou pèmisyon pou parèt devan lajistis in forma pauperis, moun ki fè petisyon an dwe kite nimewo zafè a vid. Se grefye Tribinal Siprèm Etazini a ki pral bay zafè a yon nimewo, lè yo mete zafè a nan kalandriye aktivite tribinal la.
   2. Sou liy ki nan caption a ka pou “prezante petisyon,” prezante petisyon an kalite li oswa non l poukont li. Anjeneral, yon demandè pro se pa ka depoze yon petisyon pou yon lòt moun, paske yon ki ap plede kòm “pro se” reprezante tèt li sèlman, pa lòt moun. Sou liy ki ekri “moun k ap reponn lan,” tape non pati advès nan tribinal ki pi ba a. Si gen plizyè moun k ap reponn, antre non premye moun lan, jan li te parèt nan desizyon tribinal ki pi ba a, epi mete “et al.” dèyè non sa a, pou montre gen lòt non ankò. Non lòt moun yo dwe parèt nan seksyon ki rele “LIST OF PARTIES” [Lis pati yo] nan petisyon an.
   3. Si, nan pwosedi w ap patisipe a, lòt tribinal kote zafè a te jije anvan yo te ba ou pèmisyon pou w parèt devan lajistis in forma pauperis, mete yon mak nan ti kare ki montre sa a, epi di nan ki tribinal yo te ba ou pèmisyon pou w parèt devan lajistis in forma pauperis la. Si okenn nan tribinal anvan yo pa te ba ou pèmisyon pou w parèt devan lajistis in forma pauperis, make ti kare ki montre sa a.
   4. Siyen mosyon an sou liy pou siyati a.
  2. Afidavit oswa Deklarasyon pou Sipòte Mosyon pou Pèmisyon pou Parèt Devan Lajistis In Forma Pauperis.

   Sou fòm egzanp yo bay la, yon demandè dwe reponn konplètman chak nan kesyon yo. Si repons pou yon kesyon se “0,” “okenn,” oswa “pa aplikab (P/A),” ekri sa nan repons lan. Si w bezwen plis plas pou reponn yon kesyon oswa pou esplike repons ou, fè sa sou yon fèy papye apa pou w remèt ak fòmilè a; ekri non w ak nimewo kesyon an sou fèy papye sa a. Si w pa reponn tout sa yo mande nan kesyon yo, Tribinal Siprèm Etazini a p ap asepte petisyon an. Ou dwe fè notarye fòmilè a, oubyen prezante sa ou di a sou fòm yon deklarasyon. Gade Tit 28 nan Kòd Federal la, nan Seksyon 1746.

  3. Paj Kouvèti – Règ 34

   Lè yon prezante petisyon konplete fòm nan egzanp pou paj la kouvri, li oswa li te dwe:

   1. Kite kare pou nimewo zafè a vid. Se grefye a ki pral bay zafè a yon nimewo, lè yo mete zafè a nan kalandriye aktivite tribinal la.
   2. Ranpli kare enfòmasyon sou zafè a menm jan ou te fè nan mosyon pou pèmisyon parèt devan lajistis in forma pauperis.
   3. Lis tribinal la soti nan ki se aksyon an te pote sou liy ki anba la a mo sa yo “sou petisyon pou yon Manda pou sèrtiorari a.” Si ka w la soti nan yon tribinal Eta a, ekri non dènye tribinal ki te travay sou merit zafè a. Pa egzanp, si se tribinal ki pi wo nan Eta a ki te refize fè revizyon diskresyonè a, epi tribinal apèl Eta a konfime desizyon lòt tribinal sa a, se non tribinal apèl Eta a ou dwe ekri. Si se yon zafè federal ka w la ye, se non Tribinal Apèl Federal ki te pran desizyon sou ka w la ou dwe toujou ekri la a.
   4. Ekri non w, adrès ou, ak nimewo telefòn ou nan espas yo mete pou enfòmasyon sa yo.
  4. Kesyon ou Prezante a (yo).

   Nan fòm nan egzanp, prezante petisyon an dwe bay kesyon an oswa kesyon ke li oswa li te vle Tribinal la yo revize. Kesyon an (yo) dwe klè ak ekspoze. Nòmalman, kesyon yo prezante pou revizyon yo pa gen plis pase de oubyen twa fraz. Rezon pou w ekri kesyon w ap prezante a (yo) la a, se pou ede tribinal la nan seleksyon ka yo. prezante petisyon an dwe endike pwoblèm nan li oswa li te vle Tribinal la deside klè ak san yo pa detay nesesè.

  5. Lis ki gen Non Pati yo.

   Nan paj yo mete pou enfòmasyon sa a, fè yon mak oubyen nan ti kare kote yo di non tout pati yo ap parèt avèk idantifikasyon zafè a sou paj kouvèti a, oubyen nan ti kare kote yo di gen lòt pati ankò nan zafè a. Si gen pati adisyonèl, yo dwe ki nan lis la. Règ 12.6 la di, si gen plizyè pati ki enplike nan pwosedi a epi yo mande revize tout jijman yo, tout pral konsidere kòm pati devan Tribinal Siprèm Etazini an, epi se moun k ap fè petisyon an sèlman ki pa pral konsidere tankou yon moun k ap reponn. Tribinal ou mande pou Tribinal Siprèm Etazini an revize jijman li an, pa konsidere tankou yon pati nan zafè a.

  6. Tabdèmatyè.

   Nan fòm nan egzanp, prezante petisyon an a dwe lis nimewo yo paj ki te sou pòsyon yo egzije a petisyon an parèt. Bay paj yo nimewo konsekitif, an koumansan avèk paj ki rele “Opinions Below” a [Opinyon nan Tribinal anvan yo] kòm paj “1.”

  7. Endèks Anèks yo.

   prezante petisyon an dwe lis deskripsyon an nan chak dokiman ki enkli nan anèks la bò kote lèt la anèks ki apwopriye, epi make anba a nan premye paj la nan chak anèks ak deziyasyon ki apwopriye a, pa egzanp, “Apendis A.” Gade Règ 14.1 konsènan atik yo dwe enkli nan anèks la.

   1. Tribinal Federal yo
    Si yon petisyon ap mande Tribinal la revize yon desizyon nan yon tribinal federal, yo dwe pran desizyon an nan peyi Tribinal la Etazini nan Apèl dwe deziyen anèks A. nan Apendis A dwe ki te swiv pa desizyon an nan Tribinal la Distri Etazini ak nan konklizyon ak rekòmandasyon nan jij la majistra nan United States, si te gen nenpòt ki. Si Tribinal Apèl Federal la te rejte yon petisyon pou odyans li te resevwa san li pa rive an reta, dwe gen yon kopi lòd sa a, kòm Anèks ki vin apre a. Si w ap mande revizyon sou yon desizyon nan yon zafè habeas corpus, epi desizyon Tribinal Federal Premye Enstans lan oswa Tribinal Apèl Federal la fè referans sou yon desizyon tribinal nan Eta a, kote ou te youn nan pati ki enplike yo, ou dwe mete yon kopi desizyon Eta sa a nan anèks la.
   2. Tribinal nan Eta a
    Si yon petisyon ap mande Tribinal la revize yon desizyon nan yon tribinal leta, dwe desizyon an nan ki se revizyon t’ap chache dwe deziyen anèks A. nan Apendis A dwe ki te swiv pa desizyon an nan tribinal la pi ba oswa ajans ki te revize nan desizyon deziyen anèks A. la Si tribinal ki pi wo nan Eta a nan sa ki yon desizyon te kapab te refize revizyon diskresyonè, yon kopi lòd ki dwe swiv. Si gen yon desizyon tribinal ki rejte yon petisyon pou nouvo odyans ki te depoze san li pa rive an reta, epi desizyon sa a deklanche koumansman delè pou depoze yon petisyon pou òdonans “certiorari” dapre Règ 13.3 a, ou dwe mete yon kopi desizyon sa a kòm anèks, apre sa.

    Pa egzanp, si tribinal premye enstans nan Eta a te pran yon desizyon kont yon pati “pro se,” epi tribinal apèl entèmedyè a konfime desizyon tribinal ki pi ba a, epi Tribinal Siprèm nan Eta a refize fè revizyon diskresyonè a, epi li refize yon petisyon pou nouvo odyans yo te depoze san li pa rive an reta, anèks yo dwe klase nan lòd sa a:

    Anèks A, Desizyon Tribinal Apèl Eta a
    Anèks B, Desizyon Tribinal Premye Enstans nan Eta a
    Anèks C, Desizyon Tribinal Siprèm nan Eta a, kote li Refize fè Revizyon an
    Anèks D, Lòd Tribinal Siprèm nan Eta a, kote li Refize Nouvo Odyans lan

  8. Tab Referans.

   Nan paj yo mete pou enfòmasyon sa yo, fè yon lis ki gen lòt zafè ki menm jan an, lwa, liv, ak atik ou nonmen kòm referans nan petisyon an, epi nimewo paj kote chak referans parèt nan petisyon an.

  9. Opinyon Anba:

   Nan espas yo mete pou enfòmasyon sa yo, di si yo deja pibliye opinyon tribinal kote zafè a te jije anvan; si yo pibliye opinyon an deja, fè referans sou opinyon an. Pa egzanp, yo pibliye opinyon Tribinal Apèl Federal yo nan Federal Reporter. Si opinyon sou ka w la parèt nan paj 100 volim 30 Federal Reporter, Twazyèm Seri, ekri yo rapòte opinyon an nan 30 F. 3d 100. Si ou opinyon yon cho deziyen Pou piblikasyon, moun gade PA GEN Anko Yo Te pibliye, prezante petisyon yon ta Dwe tcheke espas nan ki la nan ki apwopriye Yo. Di tou ki kote chak desizyon parèt nan anèks la, kit desizyon an rapòte kit li pa rapòte.

  10. Konpetans.

   Objektif seksyon sou konpetans ki nan petisyon an, se pou tabli rezon legal ki fè Tribinal Siprèm Etazini an gen konpetans pou zafè sa a, epi dat ki pèmèt konnen si petisyon an te depoze san li pa rive an reta. Fòmilè a tabli pètinans pou ka yo nan nivo federal ak nan nivo Eta a. Sèl sa ou gen pou w bay, se dat desizyon tribinal ki pi ba a, pou fè wè si w te depoze petisyon pou òdonans”certiorari” a epi li pa rive an reta. Si yo te apwouve yon pwolongasyon delè pou w depoze petisyon pou òdonans “certiorari” a, ou dwe bay enfòmasyon yo mande a sou pwolongasyon an. Si w ap eseye mande Tribinal la revize desizyon yon tribinal nan Eta a, ou dwe bay dat yo te pran desizyon sou ka w la nan tribinal ki pi wo nan Eta a, kit se lè tribinal la te pran desizyon sou merit zafè a, kit se lè li te refize fè revizyon diskresyonè a.

  11. Dispozisyon Konstitisyonèl oswa Dispozisyon Legal ki Enplike yo.

   Ekri, mo pou mo, dispozisyon konstitisyonèl, trete, lwa, òdonans, ak règleman ki enplike nan zafè a. Si dispozisyon ki enplike yo long, di non yo epi di ki kote nan anèks petisyon an, ki genyen tèks dispozisyon yo.

  12. Deklarasyon sou Zafè a.

   Bay yon deklarasyon ki pa long sou zafè a, pou fè konnen, nan fè ki rive yo, kisa ki enpòtan pou konsidere nan kesyon ki prezante a (yo); rezime fè ki an rapò avèk zafè a, ak pwosedi ki te fèt nan tribinal anvan yo. Mete lòt paj an plis, si w bezwen, men deklarasyon an pa dwe long, epi li dwe kouvri sèlman fè ki rive, ki an rapò avèk zafè a.

  13. Rezon pou Asepte Petisyon an.

   Objektif seksyon sa a, nan petisyon an, se pou esplike Tribinal la rezon ki fè li dwe apwouve yon “certiorari.” Li enpòtan pou w li Règ Tribinal Siprèm Etazini nimew10 la, epi pou w bay rezon enpòtan ki fè Tribinal la dwe deside mete konpetans diskresyonè l ann aplikasyon. Eseye montre, non sèlman pou kisa desizyon tribinal anvan an te gen erè, men enpòtans sa ka genyen pou piblik la anjeneral, si Tribinal Siprèm Etazini an pran yon desizyon sou kesyon an. Li enpòtan pou w montre si desizyon tribinal ki te deside sou ka w la an konfli avèk desizyon yon lòt tribinal apèl; ak pou w montre enpòtans zafè a non sèlman pou ou menm, men pou lòt moun ki nan menm zafè a; ak pou w montre kouman desizyon tribinal anvan an te gen erè, nan ka w la. Mete lòt paj an plis, si w bezwen, men ou dwe esplike rezon yo san eksplikasyon yo pa twò long, epi rete sou objektif seksyon sa a nan petisyon an.

  14. Konklizyon.

   The petitioner should enter his or her name ak the date that he or she submits the petition.

  15. Proof of Service.

   Voye yon kopi petisyon an bay avoka moun k ap reponn lan (yo), dapre sa Règ 29 nan Si w ap voye petisyon an nan premye klas nan lapòs, oswa nan Solicitor General of the United States, Room 5614, Department of Justice, 950 Pennsylvania Ave., N.W., Washington, D. C. 20530—0001. Tribinal kote zafè a te jije anvan yo pa konsidere kòm pati nan zafè a, kidonk ou pa bezwen voye kopi petisyon an ba yo. Sètifikasyon livrezon an dwe fèt tankou yon deklarasyon, jan Tit 28 nan Seksyon 1746 nan Kòd Etazini an mande sa.


Click here for the content of this form.Click here for the content of this form.Click here for the content of this form.


Click here for the content of this form.

Telechaje Chapit 21 PDF la isit la.


CHAPIT 21

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒