CHAPIT 16

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Entwodiksyon.

  Eta a nan Depatman Opòtinite Ekonomik (“DEO”) Florid administre Pwogram Asistans Reyanbochaj Eta a, ki nan pati enplike peman an nan konpansasyon bay moun ki p ap travay. DEO fè yon “detèminas yon” konsènan yon reklamasyon pou konpansasyon, e ke detèminasyon ka rezilta nan yon moun kap fè reklamasyon ke yo te refize benefis oswa nan yon anplwayè te peye pou benefis peye. Si yon pati afekte negativman dakò avèk desizyon DEO a, gen yon dwaapèl kont. Fè egzèsis dwa sa, pati a dwe depoze yon apèl avèk Biwo DEO a nan Apèl (“Biwo a”), nan ki yon abit apèl pral fè yon odyans. Yon pati ki afekte nan fason negatif ka limenm fè apèl kont desizyon abit apèl la nan Apèl Asistans nan Rebay Travay (“Komisyon” an). Komisyon an se nivo ki sot pase a nan revizyon administratif pou desizyon asistans chomaj. Komisyon an se yon kò endepandan nan DEO epi li se konpoze de twa komisyonè nonmen pa Gouvènè a ak konfime pa Sena a Florid. Lwa a ak règleman konsènan reklamasyon Asistans Reyanbochaj yo nan Chapit 443 nan Lwa Florid yo ak Chapit 73B-11, 73B-20, 73B-21, ak 73B-22 nan Kòd Administratif Florid. Ka Enfòmasyon jeneral sou Pwogram Asistans Reyanbochaj jwenn sou sit entènèt DEO a nan www.floridajobs.org. Enfòmasyon sou jan yo ka fè apèl kont yon desizyon reklamasyon ki disponib nan www.floridajobs.org/job-seekers-community-services/reemployment-assistance-center/file-an-appeal. Sit entènèt Komisyon an ki disponib nan www.raac.myflorida.com epi li bay sou entènèt aksè nan fè apèl kont desizyon yon abit a kòm byen ke aksè a enpòtan lòd Komisyon, bilten, ak lyen ki mennen nan lòd ki enpòtan ak règleman yo.

 2. Reklamasyon Inisyal la ak Pwosesis Odyans lan.

  Yon travayè ki pèdi travay li ka fè yon reklamasyon pou avantaj chomaj; reklamasyon an dwe depoze sou entènèt nan www.floridajobs.org/job-seekers-community-services/reemployment-assistance-center/file-a-claim-with-connect. Règ 73B-11.013 lis eksepsyon pou moun ki pa ka pli reyèlman depoze yon aplikasyon sou entènèt. Gade Fla. Admin. Kòd R. 73B-11.013(b), (c), (e). DEO premye detèmine si yon moun touche salè ase nan travay asirans pandan peryòd la ki mennen jiska dat depoze reklamasyon an nan (“peryòd de baz”). Si DEO akòde reklamasyon w la, li voye yon avi ki deklare kantite maksimòm benefis moun kap fè reklamasyon an ka resevwa. Si DEO refize reklamasyon an, li dwe eksplike poukisa. DEO kapab refize yon reklamasyon swa paske moun kap fè reklamasyon an pa t ‘touche salè ase pandan peryòd de baz la oswa paske salè yo ki te touche yo pa t’ pou travay asirans.

  Yon fwa, moun kap fè reklamasyon an te etabli monetè kalifikasyon pou yon reklamasyon, DEO dwe detèmine si moun kap fè reklamasyon an diskalifye pou nenpòt ki rezon epi si moun kap fè reklamasyon an satisfè kritè kalifikasyon chak semèn. Seksyon 443,101, Lwa Florid yo, bay lis rezon pou diskalifye yon moun kap fè reklamasyon pou benefis yo. Rezon ki fè yo pi komen pou refi yo se ke moun kap fè reklamasyon an kite travay pou rezon pèsonèl e ke moun kap fè reklamasyon an te revoke pou travay movèz konduit Seksyon 443.091, Lwa Florid yo, bay lis kritè kalifikasyon chak semèn pou kontinyasyon nan benefis yo; echèk yo demontre efò bon jan jwenn travay se kritè ki pi souvan kite non. Detèminasyon DEO an se yon desizyon final sòf si moun kap fè reklamasyon an oswa anplwayè mande Biwo pou yon odyans. Demann nan dwe fèt nan 20 jou ki vini apre dat la DEO voye detèminasyon li a. Yon pati ka mande yon odyans sou entènèt nan www.floridajobs.org/job-seekers-community-services/reemployment-assistance-center/file-an-appeal. Y ap voye yon tiliv ki gen enfòmasyon sou apèl ak avi odyans bay pati yo oswa y ap disponib sou entènèt lè apèl la depoze. Yo dwe li toude dokiman yo avèk atansyon.

  Yon “odyans apèl” se tankou yon jijman: Pati konsène-yo prèv a, ki ka gen ladan temwayaj temwen, dokiman, foto, ak anrejistreman (odyo oswa videyo), ak yon pati ka mande kesyon nan pati opoze a ak nan nenpòt ki temwen. Prèv la ap swa sipò oswa refite baz la pwoklame pou detèminasyon an sou revizyon (egzanp, moun kap fè reklamasyon an ta prezante prèv nan yon odyans apèl nan refite yon desizyon ke li oswa li pa t ‘kalifye pou benefis paske yo gen yon volontè yon moun kite fimen oswa yon revokasyon pou travay movèz konduit). Apre odyans lan, “Abit pou Apèl” la pral rann yon desizyon ekri epi l ap voye l bay pati ki enplike nan pwosedi a. Desizyon ekri a ap final sòf si youn nan pati yo mande pou Komisyon an fè yon revizyon anvan 20 jou apre dat yo voye desizyon an. Desizyon abit la pral eksplike Komisyon metòd pou depoze yon apèl.

  Pou pase desizyon abit la nan revizyon, Komisyon an pral gade prèv yo te prezante nan odyans lan. Komisyon an anjeneral pa fè yon odyans dezyèm fwa. Olye de sa, Komisyon an revize dosye a pou detèmine si odyans lan te jis ak pwosedi yo te swiv, si gen konpetan, sibstansyèl prèv ki sipòte reyalite yo deklare pa abit apèl la, epi si konklizyon legal abit la yo kòrèk. Komisyon an kapab voye zafè a tounen nan abit apèl la pran plis prèv. Apre li fin fè revizyon li a, Komisyon an ap bay yon lòd ki afime, modifye, oswa anile desizyon abit apèl la, oswa ki voye zafè a tounen (“ranvwa”) ak enstriksyon pou gen plis revizyon. Grefye Komisyon an ap voye yon kopi desizyon sa a bay pati ki enplike nan pwosedi apèl la. Desizyon Komisyon an se dènye etap administratif la nan reklamasyon konpansasyon pou chomaj yo. Se yon fason pou di, nan pwen sa a, se sèlman yon tribinal apèl distrik ki kapab revize desizyon Komisyon an.

 3. Revizyon Tribinal Apèl Distrik la.

  Règ pou Pwosedi Apèl 9,190 Florid rejwisans yon apèl soti nan lòd Komisyon an nan tribinal la distri nan apèl, men ki gen kèk eksepsyon, yo pral apèl la ap okipe anba lwa yo apèl ki gouvène apèl sivil yo. Anjeneral, yon apèl nan tribinal distri pa pral fèt sou entènèt oswa pa telefòn oubyen faks nan menm fason ak reklamasyon asistans reyanbochaj ak pwosedi apèl nan Biwo a, epi se Komisyon an ki okipe ak trete yo.

  Men, sèvis dokiman pa mwayen elekwonik kapab disponib pou “pro se” pati si sèten pwosedi ak kondisyon yo swiv. Gade Règ Administrasyon Jidisyè nan Florid 2.514 ak 2.516. Anplis, pifò tribinal yo kounye a pèmèt (men yo pa egzije) depo elektronik nan men pati “pro se” yo. Gade Règ Administrasyon Jidisyè Florid 2.525(c)-(d). Egzijans pou depo elektronik lan, menm lè li disponib, souvan varye nan plizyè tribinal. Nòmalman, pati “pro se” yo ki enterese nan depo elektronik lan dwe konsilte sit entènèt oubyen biwo grefye tribinal patikilye an pou konnen si yo pèmèt depo elektronik e si sa posib, egzijans depo elektronik ak sèvis apati imèl la. Gade tou Règ Administrasyon Jidisyè 2.516 ak 2.525(c)-(d).

  Pou fè apèl kont lòd Komisyon an, pati k ap chèche revizyon an (“k ap fè apè”) dwe depoze nan yon notifikasyon pou apèl (règ 9.900 (e) preskri yon fòm) ak yon kopi konfòm nan lòd la ak grefye yo nan tou de Komisyon an ak apwopriye distri tribinal la nan apèl la. Seksyon 443.151 (4) (e), Lwa Florid, di apèl la dwe fèt nan tribinal distri kote moun kap fè reklamasyon an abite, kote revokasyon an te fèt, oswa kote lòd Komisyon an te bay la. Pati ki fè apèl la tou dwe remèt avi a, ak lòd pa kourye elektwonik ak nan fòm papye sou nenpòt ki pati opoze.

  Dwe notifikasyon pou apèl la dwe depoze ak grefye Komisyon an nan lespas 30 jou ki vini apre dat la Komisyon an depoze lòd la yo dwe revize. Peryòd la pazafè ale pi lwen. Tribinal apèl distrik la p ap kapab tande apèl la (sa vle di li p ap gen konpetans oswa jiridksyon pou sa), si avi pou apèl la pa depoze alè. Dat la se notifikasyon pou apèl la poste pa pral gen pwoblèm; grefye Komisyon an aktyèlman dwe resevwa notifikasyon pou apèl la pa jou a 30 yo jou a te lòd Komisyon an te depoze yo nan grefye li yo. Yon moun k ap fè reklamasyon ki fè yon apèl pa pral bezwen peye yon frè depo, men yon patwon ki fè yon apèl dwe ajoute $300 frè depo ak notifikasyon pou apèl ki depoze bay grefye tribinal apèl distri a. “Pati yo fè apèl kont li” yo nan zafè sa a se pati ki enplike ki pa defye lòd Komisyon an: Komisyon an ak swa patwon an oswa moun kap fè reklamasyon an.

  Règ 73B-22.009 (1), Kòd Administratif Florid la, idantifye sa ki pral dwe enkli nan dosye a transmèt nan tribinal distri a pou apèl la. Nan 10 jou ki vini apre avi depo pou apèl la, pati k ap fè apèl la mande grefye Komisyon an yo retire nenpòt ki dokiman oswa ekspozisyon ki nan lis nan règ la nan dosye a. Si pati k ap fè apèl la mande grefye a pou retire kèk materyèl, pati k ap fè apèl la dwe voye bay pati k yo fè apèl kont li a yon deklarasyon sou aksyon ajans lan dwe revize. Règ pou Pwosedi Apèl 9.900(g)Florid preskri yon fòm pou itilize pou depoze enstriksyon yo bay grefye Komisyon an.

  Nan pifò zafè apèl, pati k ap fè apèl la tou pral vle yon transkripsyon (yon tape, motamo dosye sou yon odyans prepare pa yon rapòtè tribinal) nan anrejistreman an odyo soti nan odyans lan anvan abit apèl la. Pati k ap fè apèl la ki mande transkripsyon sa (men jan tou nan espas 10 jou ki vini apre depo avi pou apèl la) yon “deziyasyon” ak grefye Komisyon an epi deziyasyon an dwe idantifye dat odyans lan. Si pati k ap fè apèl la pral anboche yon rapòtè tribinal pou prepare transkripsyon an, deziyasyon an dwe mande pou yo yon kopi anrejistreman an odyo odyans lan bay ak sa yo ki rapòtè tribinal la pa grefye Komisyon an. Nan altènatif la, k ap fè apèl la ka mande pou grefye Komisyon an fè aranjman yo transkripsyon Gen yon modèl Deziyasyon pou Rapòtè ki nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.900(h). Yon patwon dwe fè aranjman finansye davans pou preparasyon transkripsyon an. Yon moun k ap fè reklamasyon pa gen pou peye pou preparasyon yon transkripsyon; sepandan, yon moun k ap fè reklamasyon, tankou nenpòt ki lòt pati k ap fè apèl, responsab asire tribinal apèl distri a gen yon dosye konplè sou apèl la.

  Grefye Komisyon an ap prepare dosye a epi voye yon endèks nan dosye a bay pati yo nan 50 jou apre yo fin depoze avi pou apèl la. Grefye Komisyon an ap depoze dosye sou apèl la bay grefye tribinal distri a nan 110 jou apre yo fin depoze avi pou apèl la. Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.200 (f) la pèmèt yon pati nan mande tribinal la distri nan apèl pou pèmisyon pou korije oswa konplete dosye a apre dosye a te transmèt.

  Pati k ap fè apèl la dwe remèt yon ekspoze premye sou konsèy pou appellees yo nan 70 jou apre yo fin depoze notifikasyon pou apèl la, ak ekspoze nan tou dwe depoze san pèdi tan nan tribinal la distri nan apèl la. (Pou konsèy sou fason prepare ekspoze sa a, gade chapit nan gid sa a ki gen tit, “Ekri yon ekspoze Apèl.”). Tribinal la distri nan apèl ap revize dosye a detèmine si enfòmasyon yo deklare pa abit apèl la te gen konpetan, sibstansyèl prèv (ki se, apwopriye prèv) nan dosye a sipòte moun reyalite. Si gen prèv nan dosye a sipòte moun reyalite, Lè sa a, jwenn abit la pral kanpe, menm si gen tou kontradiktwa prèv nan dosye a. Tribinal apèl distrik la ap egzaminen konklizyon legal la dapre prensip “erè aklè” a. Sa vle di ke tribinal distr a ap detèmine si wi ou non sèlman règ yo kòrèk la nan lwa yo te aplike; tribinal la pa pral anile desizyon Komisyon an tou senpleman paske tribinal la dakò ak ultim konklizyon legal Komisyon an. Se konsa, premye ekspoze k ap fè apèl la dwe montre ki jan sa yo jwenn nan reyalite pa gen sipò nan prèv nan dosye ak ki jan abit la oswa Komisyon an ki te swiv règ yo sa ki mal legal yo. Tribinal la distri pa ka konsidere nouvo prèv nan sipò yon reklamasyon.

  Si moun kap fè reklamasyon an te depoze notifikasyon pou apèl la, lè sa a patwon an ak Komisyon an ap tounen pati yo fè apèl kont li yo; si patwon an depoze avi pou apèl la, lè sa a se moun kap fè reklamasyon an ak Komisyon an ki pral pati yo fè apèl kont li yo. Komisyon an prèske toujou soumèt yon ekspoze repons nan sipò nan lòd li yo. Apèl kont nan ki pa Komisyon (swa moun kap fè reklamasyon an oswa anplwayè-a) dwe remèt yon ekspoze repons reponn a agiman yo fèt pa k ap fè apèl la Pati yo fè apè kont li a dwe remèt yon ekspoze repons sou k ap fè apèl la ak nenpòt lòt apèl kont nan 20 jou apre yo fin sèvis nan ekspoze inisyal la. Si apèl kont la te resevwa ekspoze inisyal la pa lapòs, lè sa a apèl kont nan zafè ajoute senk jou nan peryòd la 20-jou. Repons tou yo dwe depoze san pèdi tan nan tribinal la distri nan apèl la. Pati k ap fè apèl la Lè sa a, ka fè sèvis pou yon ekspoze repons (ki ta gen agiman reponn a oswa refute sa yo ki nan ekspoze yo repons) nan 20 jou apre yo fin sèvis nan ekspoze yo repons. Si ekspoze repons yo te voye, senk jou zafè ajoute nan peryòd sa a. Moun k ap fè apèl la tou dwe depoze san pèdi ekspoze refitasyon an nan tribinal distri.

  Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.420 (c) ak Règ pou Administrasyon Jidisyè nan Florid 2.516 gouvène sèvis nan ekspoze ak lòt dokiman. Yon moun “pro se” k ap fè depo elektwonik ka sèvi ak imèl pou remèt pati advès la dokiman, depi li respekte fòma ak lòt kondisyon ki fikse nan règ yo. Règ pou Administrasyon Jidisyè nan Florid 2.516 (b) (2) bay lis lòt metòd pou sèvis pa “pro se” pati ki chwazi pa itilize imel Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.210(a) kouche soti limit paj, kalite font, ak gwosè font pou ekspoze. Gade Chapit 5, ki rele “Pou Ekri yon Ekspoze pou Apèl” la. Yon fwa ekspoze yo te soumèt, yo pral apèl la kapab asiyen li nan yon panèl nan twa jij apèl la. Nenpòt ki pati ka mande yon “agiman oral” a anvan yo yon panèl nan jij yo, men yo dwe demann lan ap remèt pa pita pase 10 jou apre ekspoze ki sot pase a se akòz yo dwe remèt. Apre egzamen ekspoze yo ak nenpòt agiman oral, tribinal distri apèl la ap bay yon desizyon alekri, ki pral swa afime oswa anile lòd Komisyon an. Gen yon limit nan kantite mosyon apre desizyon yo asepte. Gade Chapit 19 sou “Mosyon Apre Desizyon — Apèl la.” Òdinèman, desizyon tribinal apèl distrik la se dènye etap nan pwosedi apèl la.

Download chapit 16 PDF la isit la.


CHAPIT 16

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒