Montan lajan ki peye oubyen yo chaje pou preparasyon yon pwosè. Depans tribinal yo gen ladan yo pa egzanp: konpilasyon done yo, kopi sètifye yo, frè depo yo elatriye, epi nòmalman règleman ak oubyen règ tribinal lan limite yo.

« Back to Glossary Index