1. Yon dokiman, dosye oubyen yon lòt bagay yo prezante fòmèlman kòm yon prèv nan tribinal lan.

2. Yon dokiman ki atache nan fen yon akt pwosedi, mosyon oubyen yon lòt dokiman ekri.

« Back to Glossary Index