1. Yon erè lwa oubyen yon fè nan jijman, opinyon oubyen lòd yon tribinal.

2. Fè yon erè; enkòrèk oubyen twonpe. Egzanp: Tribinal lan te fè yon erè lè li te refite mosyon an.

« Back to Glossary Index