1. Yon jijman yo rann kont yon akize ki pa rive plede oubyen defann li kont plent pleyan an, souvan li jis pa parèt nan jijman an.

2. Yon jijman yo rann kòm penalite dèske pati a pa konfòme l ak lòd lan.

« Back to Glossary Index