Desizyon yon tribinal apèl ki anile desizyon yon tribinal ki pi ba kit se nan totalite l oubyen anpati.

« Back to Glossary Index