Yon lwa ajans administrative gouvènman Eta oswa federal lan kreye atravè etablisman ak ranfòsman règ ak règleman yo e nan pran desizyon ak lòd nan nenpòt ki dosye yo konteste devan ofisye ajans adminstratif lan.

« Back to Glossary Index