Se lè yo prezante yon papye nan tribinal, ki di non pati yo, non tribinal la, nimewo ka oubyen dosye a, epi tit aksyon an. Sa fè referans tou ak “estil” lan.

« Back to Glossary Index