Pwosedi chache fè an fèt apre pwosè an depoze e anvan jijman an, sa pèmèt pati yo jwenn enfòmasyon youn nan men lòt ki anrapò ak plent yo ap diskite an. Anjeneral dekouvèt lan gen ladan l depo yo, entèrogatwa yo, demann pou admisyon yo, demann pwodiksyon dokiman yo ak demann pou enspeksyon.

« Back to Glossary Index