1. Progrè nòmal epi regilye yon pwosè, ansanm ak tout aksyon epi evennman ant tan yon pwosè kòmanse ak lè yo rann yon jijman.
  2. Règ oubyen metòd jiridik pou fason pou menen yon pwosè sivil oubyen kriminèl.
« Back to Glossary Index