1. Pouvwa oubyen dwa yon ofisyèl piblik pou aji nan kèk sikonstans dapre jijman pèsonèl.

2. Se yon desizyon yon jij oswa yon tribinal pran sou baz sa li kwè ki jis, dapre lalwa.

3. Pouvwa yon tribinal pou li aji osinon pou li pa aji lè yon pati ki nan yon pwosè gen dwa pou mande li aksyon an.

« Back to Glossary Index