1. Dènye desizyon yon tribinal sou dwa ak obligasyon pati ki nan yon pwosè yo.
  2. Pwosedi kote yon jij oubyen yon jiri (tribinal ki pi ba) tande epi wè prèv ak temwanyaj yo, ki vin bay vèdik jiri an ak/oswa jijman final la.
« Back to Glossary Index