Yon dokiman ekri yo depoze nan tribinal lan ki anonse entansyon yon pati pou li chache revizyon nan nivo yon pi gwo tribinal pou pwosedi ki te fèt nan yon tribinal ki pi ba a.

« Back to Glossary Index