1. Se yon deklarasyon ekri ki montre pozisyon legal yon pati pran nan yon pwosè, espesyalman nan yon pwosedi apèl.

2. Se yon dokiman ekri ki gen agiman legal ak agiman sou sa ki pase, avèk pyès jistifikatif, referans pou pyès jistifikatif, dosye lalwa oswa règleman ki sipòte agiman yo.

« Back to Glossary Index