⇐ CHAPIT ANVAN


Chapit sa fèt nan lide pou bay aksè rapid ak adrès epi nimewo telefòn pou biwo uisye an nan plizyè tribunal. Anpil tribinal gen sit entènèt ki bay anpil enfòmasyon itil, tankou enfòmasyon sou pwosedi “pro se,” ak lyen pou fè rechèch sou lalwa, epi anpil adrès ak nimewo telefòn dirèk ki kapab pa pibliye nan Gid sa a paske li manke plas pou yo tout.

Quick Links:
Circuit Courts  |   District Courts of Appeal  |  Florida Supreme Court  |  United States Supreme Court

 

Circuit Courts

Premye Awondisman Jidisyè
(Konte Escambia, Okaloosa, Santa Rosa ak Walton)

 http://www.firstjudicialcircuit.org

Konte Escambia
Batiman Jiridik M.C. Blanchard
190 Governmental Center
Pensacola, FL 32502
(850) 595-4310

Konte Okaloosa
Sal Tribinal Konte Okaloosa
101 James Lee Blvd. East
Crestview, FL 32536
(850) 689-5000

Konte Santa Rosa
Sal Tribinal Santa Rosa
6865 Caroline Street
Milton, FL 32570
(850) 981-5676

Konte Walton
Tribinal Konte Walton
571 Hwy. 90 East
DeFuniak Springs, FL 32433
(850) 892-8115

Dezyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Franklin, Gadsden, Jefferson, Leon, Liberty ak Wakulla)

http://2ndcircuit.leoncountyfl.gov

Konte Franklin
Sal Tribinal Konte Franklin
33 Market Street, Ste. 203
Apalachicola, FL 32320
(850) 697-2112

Konte Gadsden
Sal Tribinal Konte Gadsden
10 E. Jefferson St.
Quincy, FL 32351
(850) 875-8601

Konte Jefferson
Sal Tribinal Konte Jefferson
1 Court House Circle
Monticello, FL 32344
(850) 342-0218

Konte Leon
Sal Tribinal Konte Leon
301 S. Monroe St.
Tallahassee, FL 32301
(850) 577-4000

Konte Liberty
Sal Tribinal Konte Liberty
P. O. Box  687
Bristol, FL 32321
(850) 643-2215

Konte Wakulla
Sal Tribinal Wakulla
3056 Crawfordville Highway
Crawfordville, FL 32327
(850) 926-0905

Twazyèm Awondisman Jidisyè –
(Konte Columbia, Dixie, Hamilton, Lafayette, Madison, Suwannee ak Taylor)

http://www.jud3.flcourts.org

Konte Columbia
Sal Tribinal Konte Columbia
173 N.E. Hernando  Ave.
Lake City, FL 32055
(386) 758-1342

Konte Dixie
Sal Tribinal Konte Dixie
214 N.E. Highway 351
Cross City, FL 32628
(352) 498-1200

Konte Hamilton
Sal Tribinal Konte Hamilton
207 First Street NE
Jasper, FL 32052-6669
(386) 792-1288

Konte Lafayette
Sal Tribinal Konte Lafayette
100 N. Main St.
Mayo, FL 32066
(386) 294-1600

Konte Madison
Sal Tribinal Madison
125 S.W. Range Ave.
Madison, FL 32340
(850) 973-1500

Konte Suwannee
Sal Tribinal Konte Suwannee
200 S. Ohio / MLK Jr. Ave.
Live Oak, FL 32064
(386) 362-0500

Konte Taylor
Sal Tribinal Konte Taylor
108 N. Jefferson St.
Perry, FL  32348
(850) 838-3506

Katriyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Clay, Nassau ak Duval)

http://www.coj.net/departments/fourth-judicial-circuit-court.aspx

Konte Duval
Sal Tribinal Konte Duval
501 West Adams Street
Jacksonville, FL 32202
(904) 255-2000

Konte Clay
Sal Tribinal Konte Clay
825 North Orange Ave.
Green Cove Springs, FL 32043
(904) 284-6302

Konte Nassau
76347 Veteran’s Way
Yulee, FL 32097
(904) 548-4600

Senkyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Hernando, Lake, Marion, Citrus ak Sumter)

http://www.circuit5.org/

Konte Citrus
Sal Tribinal Konte Citrus
110 N. Apopka Ave.
Inverness, FL 34450
(352) 341-6700

Konte Hernando
Sal Tribinal Konte Hernando
20 N. Main Street
Brooksville, FL 34601
(352) 754-4402

Konte Lake
550 W. Main Street
Tavares, FL 32778
(352) 742-4100

Konte Marion
110 NW First Ave.
Ocala, FL 34475
(352)  401-6700

Konte Sumter
215 E. McCollum Ave.
Bushnell, FL 33513
(352)  569-6950 Fax: (352) 568-6608

Sizyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Pasco ak Pinellas)

http://www.jud6.org/

Konte Pinellas
Sal Tribinal Clearwater
315 Court Street, Rm. 400
Clearwater, FL 33756
(727) 464-7000

Konte Pasco
Sant Jiridik West Pasco
7530 Little Road, Ste. 220
New Port Richey, FL 34654
(727) 847-8190

and

Sant Jiridik Robert D. Sumner
38053 Live Oak Ave.
Dade City, FL 33523
(352) 518-4008

Setyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Flagler, Putnam, St.Johns ak Volusia)

http://www.circuit7.org/

Konte Flagler
Sant Jistis Kim C. Hammond
1769 E. Moody Blvd.
Bunnell, FL 32110
(386) 313-4400

Putnam County
Konte Putnam
Sal Tribinal Konte Putnam
410 St. Johns Ave.
Palatka, FL 32177
(386) 326-7600

Konte St. Johns
Sant Jiridik Richard O. Watson
4010 Lewis Speedway
St. Augustine, FL 32084
(904) 819-3600

Konte Volusia
Sal Tribinal Konte Volusia
101 N. Alabama Ave.
DeLand, FL 32724
(386) 736-5915

Uityèm Awondisman Jidisyè
(Konte Alachua, Baker, Bradford, Gilchrist, Levy ak Union)

http://www.circuit8.org/

Konte Alachua
Sal Tribinal Kriminèl Konte Alachua
220 S. Main Street
Gainesville, FL 32601-6538 (ka penal)
352-264-7002

Sant Jistis Sivil ak Lafanmi Konte Alachua
201 E. University Ave.
Gainesville, FL 32601-3456 (zafè sivil ak zafè fanmi)
(352) 374-3636

Konte Baker
Sal Tribinal Konte Baker
339 E. Macclenny Ave.
Macclenny, FL 32063-2294
(904) 259-0209

Konte Bradford
Sal Tribinal Konte Bradford
945 N. Temple Ave.
Starke, FL 32091-2110
(904) 966-6280 ekstansyon 2201

Konte Gilchrist
Sal Tribinal Konte Gilchrist
112 S. Main Street
Trenton, FL 32693-3200
(352) 463-3170

Konte Levy
Sal Tribinal Konte Levy
355 S. Court Street
Bronson, FL 32621-6520
(352) 486-5266

Konte Union
Sal Tribinal Konte Union
55 W. Main Street, Rm. 103
Lake Butler, FL 32054-1600
(386) 496-3711

Nevyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Orange ak Osceola)

www.ninthcircuit.org/ (contains legal research links)

Konte Orange
Sal Tribinal Konte Oranj
425 N. Orange Ave.
Orlando, FL 32801
(407) 836-2000

Konte Osceola
Sal Tribinal Konte Osceola
2 Courthouse Square
Kissimmee, FL 34741
(407) 742-3500

Dizyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Hardee, Highlands ak Polk)

http://www.jud10.flcourts.org/

Konte Hardee
Sal Tribinal Konte Hardee
417 W. Main Street
Wauchula, FL 33873
(863) 773-4174

Konte Highlands
Sal Tribinal Konte Highlands
430 S. Commerce Ave.
Sebring, FL 33870
(863) 402-6565

Konte Polk
Sal Tribinal Konte Polk
255 N. Broadway Ave.
Bartow, FL 33830
(863) 534-4000

Onzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Dade)

http://www.jud11.flcourts.org/

Sal Tribinal Konte Dade
73 W. Flagler Street
Miami, FL 33130
(305) 275-1155

Douzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte DeSoto, Manatee ak Sarasota)

http://12circuit.state.fl.us

Konte Sarasota
Sant Jistis Konte Sarasota
2071 Ringling Blvd.
Sarasota, FL 34237
(941) 861-7800

Konte Mantatee
Sant Jiridik Konte Manatee
1051 Manatee Ave. W.
Bradenton, FL 34205
(941) 749-3600

Konte DeSoto
Sal Tribinal Konte DeSoto
115 E. Oak Street, Room 201
Arcadia, FL 34266
(863) 993-4644

Katòzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Hillsborough)

http://fljud13.org/ (contains many useful links)

Sal Tribinal George Edgecomb
800 Twiggs Street
Tampa, FL 33602
(813) 276-8100

Katòzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Bay, Calhoun, Gulf, Holmes, Jackson ak Washington)

http://www.jud14.flcourts.org/

Konte Bay
Sal Tribinal Prensipal
300 East 4thStreet
Panama City, FL 32401
(850) 763-9061

Konte Calhoun
Sal Tribinal Konte Calhoun
20859 E. Central Ave.
Blountstown, FL 32424
(850) 674-4545

Konte Gulf
Sal Tribinal Konte Gulf
1000 Cecil G. Costin, Sr. Blvd.
Port St. Joe, FL 32456
(850) 229-6112

Konte Holmes
Holmes County Courthouse
201 N. Oklahoma Street
Bonifay, FL 32425
(850) 547-1100

Konte Jackson
Sal Tribinal Konte Jackson
4445 Lafayette Street
Marianna, FL 32446
(850) 482-9552

Konte Washington
Sal Tribinal Konte Washington
1293 Jackson Ave.
Chipley, FL 32428
(850) 638-6289

Kenzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Palm Beach)

http://15thcircuit.co.palm-beach.fl.us

Konplèks Jiridik Prensipal
205 N. Dixie Hwy
West Palm Beach, FL 33401
(561) 355-2996

Zèzyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Monroe)

http://www.keyscourts.net/

Sal Tribinal Key West
Sant Jistis Freeman
302 Fleming Street
Key West, FL 33040
(305) 292-3423
Fax: (305) 292-3435

Sal Tribinal Plantation Key
Plantation Key Government Center
88820 Overseas Highway
Tavernier, FL 33070
(305) 852-7145
Faks: (305) 852-7146

Sal Tribinal Marathon Key
3117 Overseas Highway
Marathon, FL 33050
(305) 289-6030
Faks: (305) 289-6089
Faks pou Grefye a: (305) 289-1745

Disetyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Broward)

http://www.17th.flcourts.org/

Sal Tribinal Konte Broward
201 SE 6thStreet
Ft. Lauderdale, FL 33301
(954) 831-6565

Dizuityèm Awondisman Jidisyè
(Konte Brevard ak Seminole)

http://www.flcourts18.org/  (has discussion of pro se litigation)

Konte Brevard
Sant Jistis Harry T. ak Harriette V. Moore
2825 Judge Fran Jamieson Way
Viera, FL 32940-8006
(321) 633-2171

Konte Seminole
Sal Tribinal Sivil Downtown
301 N. Park Ave.
Sanford, FL 32771-1292
(407) 665-4330

Diznevyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Indian River, Martin, Okeechobee ak St. Lucie)

http://www.circuit19.org/

Konte Indian River
Sal Tribinal Indian River
2000 16thAve.
Vero Beach, FL 32960
(772) 770-5185

Konte Martin
Sal Tribinal Konte Martin
100 SE Ocean Blvd.
Stuart, FL 34994
(772) 288-5576

Konte Okeechobee
Sal Tribinal Okeechobee
312 NW 3rdStreet
Okeechobee, FL 34972
(863) 763-2131

Konte St. Lucie
Sal Tribinal St. Lucie
218 S. 2ndStreet
Ft. Pierce, FL 34950
(772) 462-6900

Ventyèm Awondisman Jidisyè
(Konte Charlotte, Collier, Glades, Hendry ak Lee)

http://www.ca.cjis20.org/home/main/homepage.asp

Konte Charlotte
Sant Jistis Charlotte
350 E. Marion Ave.
Punta Gorda, FL  33950
(941) 637-2281
Fax: (941) 637-2283

Konte Collier
Konplèks Government Collier
3315 Tamiami Trail East
Naples, FL 34112
(239) 252-8800
Fax: (239) 774-9654

Konte Glades
Sal Tribinal Glades
Route 27, 500 Avenue J
Moore Haven, FL 33471
(863) 946-6031
Fax: (863) 946-2917

Konte Hendry
Sal Tribinal Hendry
25 E. Hickpochee Ave.
LaBelle, FL 33935
(863) 675-5217
Fax: (863) 675-5248

Konte Lee
Sant Jistis Lee
1700 Monroe St.
Ft. Myers, FL 33901
(239) 533-1700
Fax: (239) 533-1701


Tribinal Apèl Distrik

Premye Tribinal Apèl Distrik

http://www.1dca.org/

(Premye, Dezyèm, Twazyèm, Katriyèm, Uityèm, ak Katòzyèm Awondisman)
2000 Drayton Drive
Tallahassee, FL 32399-0950
(850) 487-1000 (nimewo jeneral)
(850) 488-6151 (Biwo Grefye an)

Dezyèm Tribinal Apèl Distrik

http://www.2dca.org/

(Sizyèm, Dizyèm, Douzyèm, Trèzyèm, ak Ventyèm Awondisman)
1005 E. Memorial Blvd.
Lakeland, FL 33801
(863) 499-2290
Faks: (863) 413-2649
OUBYEN
1700 N. Tampa Street, Suite 300
Tampa, FL 33602
(813) 272-3430
Faks: (813) 229-6534
(Tout dokiman yo dwe depoze nan adrès Lakeland lan)

Twazyèm Tribinal Apèl Distrik

http://www.3dca.flcourts.org/

(Onzyèm ak Sèzyèm Awondisman)
2001 S.W. 117 Ave.
Miami, FL 33175-1716
(305) 229-3200
Faks: (305) 229-3206

Katriyèm Tribinal Apèl Distrik

http://www.4dca.org/

(Kenzyèm, Disetyèm, ak Diznevyèm Awondisman)
110 South Tamarind Ave.
West Palm Beach, FL 33401
(561) 242-2000

Senkyèm Tribinal Apèl Distrik

http://www.5dca.org/

(Senkyèm, Setyèm, Nevyèm, ak Dizuityèm Awondisman)
300 South Beach Street
Daytona Beach, FL 32114
(386) 255-8600
Faks: (386) 947-1562
(sit entènèt lan gen lyen pou Règ pou Pwosedi Apèl yo nan Florid)


Tribinal Siprèm Florid


Batiman Tribinal Siprèm
500 South Duval Street
Tallahassee, FL 32399-1927
(850) 488-0125
imèl: supremecourt@flcourts.org
www.floridasupremecourt.org


Tribinal Siprèm Etazini


Batiman Tribinal Siprèm Etazini
1 First St. N.E.
Washington, DC 20543
Telefòn: 202-479-3000
• Biwo Grefye an: 202-479-3011
• Biwo Enfòmasyon Piblik: 202-479-3211, Repotès laprès 1
• Liy Enfòmasyon pou Vizitè: 202-479-3030
• Anons sou Opinyon yo: 202-479-3360
http://www.supremecourt.gov/

 

Quick Links:   Circuit Courts  |   District Courts of Appeal  |  Florida Supreme Court  |  United States Supreme Court

Telechaje Chapit 22 PDF la isit la.


⇐ CHAPIT ANVAN