CHAPIT 19

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒


 1. Entwodiksyon.

  tribinal apèl la rive pran yon desizyon, li pral voye yon desizyon ekri, ki rele tou “opinyon” tribinal la. Desizyon tribinal apèl la kapab ekri tankou yon “opinyon pibliye,” ki esplike rezon desizyon tribinal apèl la, oubyen li kapab ekri sèlman tankou yon desizyon, k ap konfime desizyon tribinal ki pi ba a san eksplikasyon. Yon desizyon konsa, ki sèlman konfime (oswa anile) desizyon tribinal ki pi ba a san esplike rezon tribinal apèl la genyen, rele yon “per curiam affirmed” (oswa “per curiam reversed” oubyen “PCR”) oswa yon opinyon “PCA.”

  Nan yon zafè sivil, apre yo fin tribinal apèl la pwoblèm opinyon li yo oswa desizyon, pati a pèdi ka gen dwa a mande tribinal apèl la pou nouvo odyans oswa klarifikasyon nan desizyon tribinal la. Epitou, si desizyon an te “per curiam” san yon opinyon alekri, pati ki pèdi gendwa, nan sikonstans ki limite, anmezi mande pou tribinal la ekri yon opinyon. Nan kèk ka, pati a pèdi pouvwa yo te genyen tou dwat la al chache plis revizyon nan yon opinyon ekri pa yon tribinal ki pi wo a yon demann pou “sètifikasyon.” Nan ka ra anpil, yon pati kapab mande pou “nouvo odyans en ban,” sa vle di nouvo odyans pa tout jij yo sou sa tribinal apèl, pa sèlman jij yo ki deside zafè a. Mosyon pou nouvo odyans, klarifikasyon, sètifikasyon, opinyon ekri, ak nouvo odyans en ban yo kalite prensipal yo nan mosyon pòs-desizyon. Gade Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.330 ak 9.331.

  Anjeneral, yon pati ki pa kontan desizyon oswa yon lòd tribinal apèl ka depoze yon mosyon pou nouvo odyans ak/oswa yon mosyon pou klarifikasyon, depi sèten kondisyon ranpli. Sepandan, yon lòd pou nan Tribinal Siprèm Florid la ki akòde oswa refize revizyon diskresyonè dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9,120 nòmalman pa ka defye pa yon nouvo odyans oswa lòt mosyon.

  Anjeneral yon pati ki vle depoze yon mosyon pou nouvo odyans, klarifikasyon, sètifikasyon, opinyon ekri, oswa nouvo odyans “en banc” dwe fè sa nan yon delè 15 jou apre desizyon oswa lòd apèl la. Si yon pati depoze yon mosyon pòs-desizyon, lè sa a se lòt pati a anjeneral pèmèt 10 jou yo remèt yon repons nan ki li ka esplike tribinal apèl la poukisa desizyon li pran an oswa opinyon dwe kanpe e poukisa mosyon pòs-desizyon lòt pati a nan yo dwe refize Nòmalman, pa gen plis reponn a tankou yon repons se pèmèt pa pati a ki orijinalman te depoze mosyon an pòs-desizyon, sòf si tribinal apèl lòd yo li.

  Sòf si zafè a devan Tribinal Siprèm Florid la, gen senk mosyon apre desizyon yon pati kapab fè. Mosyon sa yo nonmen nan Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.330 ak 9.331. Yo se:

  • mosyon pou nouvo odyans
  • mosyon pou klarifikasyon
  • yon mosyon pou yon opinyon ekri, si pa te gen yonn epi pati a kwè li ta bay yon baz valab pou revizyon nan Tribinal Siprèm Florid la;
  • mosyon pou sètifikasyon
  • mosyon pou nouvo odyans “en banc”; epi

  Anjeneral, yon pati gen limit yon sèl mosyon apre-desizyon pou nouvo odyans oswa klarifikasyon, epi yon sèl mosyon pou sètifikasyon. Sa vle di ke si yon pati vle mande tou de nouvo odyans ak klarifikasyon, li dwe fè sa nan mosyon a menm. Sa vle di tou yon mosyon pou nouvo odyans ak/oswa klarifikasyon dwe ogmante epi eksplike tout nan rezon ki fè yo pati nan ap mande tribinal la pou nouvo odyans ak/oswa klarifikasyon. Yon pati gen limit tou pou depoze yon sèl mosyon pou sètifikasyon sèlman. Menm jan an tou, plis pase yon mosyon pou nouvo odyans en ban se anjeneral yo pa pèmèt.

  Règ sa a gen kèk eksepsyon ladan l. Pa egzanp, si se yon nouvo opinyon, ki soti nan yon premye mosyon pou nouvo odyans, epi ki chanje opinyon orijinal la, lè sa a pati a gen dwa depoze yon dezyèm mosyon pou nouvo odyans pou pale sou chanjman ki fèt la. Chapit sa a esplike kouman ak kilè pou kòmanse pwosedi pou mosyon apre desizyon an.

 2. Kisa pou Ekri nan yon Mosyon Apre Desizyon, ki Kote pou Depoze l, Kilè, ak Ki Rezilta li pral Genyen

  Anvan depoze yon mosyon pòs-desizyon, yon pati dwe premye ak anpil atansyon revize ak rechèch pwoblèm yo prezante pa opinyon tribinal apèl la a. Pati a dwe poze tou senk kesyon, apre li reflechi byen sou sa tribinal apèl la ka reponn:

  • Se opinyon yon opinyon ekri kontrèman ak yon desizyon per curiam?
  • Èske opinyon an fè referans sou lòt ka pati yo pa nonmen?
  • Èske opinyon an neglije nonmen lòt zafè ki enpòtan tout bon, pati ki pèdi nan zafè sa a te nonmen nan ekspoze apèl li a (yo)?
  • Èske opinyon an gen referans sou fè ki rive epi pati yo pa t nonmen?
  • Èske opinyon an neglije nonmen lòt zafè ki enpòtan tout bon, pati ki pèdi nan zafè sa a te nonmen nan ekspoze apèl li a (yo)?
  • Opinyon an dirèkteman konfli ak desizyon ki pran nan yon lòt tribinal distri?
  • Opinyon an pase sou yon kesyon de gwo enpòtans piblik?
  • Opinyon an dirèkteman konfli anvan desizyon ki pran nan menm tribinal distri?

  Si repons pou nenpòt kilès nan kesyon sa yo se “non,” gen anpil chans pou sa vle di ou pa dwe depoze yon mosyon apre desizyon. Si repons pou nenpòt kilès nan kesyon sa yo se “wi,” li ta kapab pi bon pou w pa depoze yon mosyon apre desizyon. Atansyon ak bon jijman dwe egzèse.

  1. Mosyon pou Nouvo Odyans, pou Klarifikasyon, ak pou Sètifikasyon, ak Demann pou Opinyon Ekri dapre Règ 9.330.

   1. Mosyon pou Nouvo Odyans

    Objektif mosyon pou nouvo odyans yo limite anpil. Dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.330(a), yon mosyon pou nouvo odyans pa kapab repete tout sa ki te deja di nan ekspoze apèl yo. Sèl baz yon mosyon pou nouvo odyans, se pou fè wè kèk fè ki rive, oswa kèk prensip legal klè tribinal la kapab pa t gade oubyen te entèprete mal; yo rele sa, fè ki rive oswa prensip legal tribinal la “pa t gade oswa te mal entèprete.” Mosyon pou nouvo odyans lan, se pa yon chans pou yon pati ki enplike nan pwosedi a pote plent pou tribinal apèl la, oswa pou l di.

    Si yon pati ki enplike nan pwosedi a pa kapab montre aklè kilès nan fè ki te rive yo, oswa ki lwa tribinal apèl la te deja egzaminen, pou montre pou kisa desizyon apèl la pa bon, sa vle di anjeneral pa gen baz pou depoze yon mosyon pou nouvo odyans. Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.410 bay tribinal apèl la pouvwa pou l pran sanksyon kont yon moun ki depoze yon mosyon pou nouvo odyans ki san baz, oubyen ki derespekte tribinal la oswa pati advès la.

   2. Mosyon pou Klarifikasyon.

    Yon mosyon pou klarifikasyon remèt pou klarifye yon bagay nan yon opinyon ekri. Pa egzanp, si komite apèl la bay opinyon l, men gen youn nan fè enpòtan ki rive yo ki manke, yon pati ki enplike nan pwosedi a kapab vle depoze yon mosyon pou klarifikasyon. Si gen anyen ki manke nan eksplikasyon tribinal apèl la bay pou desizyon li pran an, lè sa a yon pati ki enplike nan pwosedi a kapab vle depoze yon mosyon pou klarifikasyon. Pou pare yon mosyon pou klarifikasyon, pati k ap depoze mosyon an dwe suiv menm pwosedi ak estanda ki genyen pou pare yon mosyon pou nouvo odyans. Pati a dwe montre aklè fè ki rive ak prensip legal li kwè ki bezwen klarifikasyon yo.

   3. Mosyon pou Sètifikasyon.

    Yon mosyon pou sètifikasyon mande tribinal apèl ki bay desizyon nan apèl la voye zafè a devan Tribinal Siprèm Florid la, poutèt yon kesyon enpòtan ki klè, yo bezwen jwenn repons pou li, oswa sou baz yon konfli ant tribinal apèl yo, oswa yon tribinal apèl, ak Tribinal Siprèm Florid la; lè se yon desizyon sou lwa federal, sa kapab yon konfli ant Tribinal Siprèm Florid la ak Tribinal Federal la.

    Si y ap mande sètifikasyon an pou yon kesyon enpòtan, kesyon sa a dwe yon kesyon ki gen anpil enpòtans, nan opinyon tribinal apèl la; sa ki konte, se pa opinyon pati ki enplike nan pwosedi a, men sa ki kapab mennen gwo konsekans pou piblik la anjeneral. Kidonk, anvan li depoze yon mosyon pou sètifikasyon, yon pati ki enplike nan pwosedi a dwe gade tout bon vre si kesyon li ta vle mande sètifye devan Tribinal Siprèm Florid la, se yon kesyon ki pa enpòtan sèlman pou pati a li menm, men pou pifò nan rezidan Florid yo, oubyen pou tout moun.

    Pa egzanp, yon kesyon ki an rapò ak vyolasyon yon kontra kapab enpòtan pou pati ki enplike nan pwosedi a nan zafè sa a, men pa pou tout rezidan Florid yo. Men sèlman, si kesyon an se pou konnen si yon moun dwe mande yon odyans anvan li fè sezi yon byen l nan men yon moun li di ki vyole yon kontra, sa kapab yon kesyon ki pa enpòtan sèlman pou moun sa a. Men yon lòt egzanp: lè yon moun pran yon kontravansyon pou vitès nan trafik, sa kapab enpòtan pou moun sa a, san li pa enpòtan pou tout moun ki rezidan Florid yo. Men sèlman, si yo bay yon moun ki nan yon kategori patikilye, yon kontravansyon pou vitès nan trafik alòske moun sa a pa t menm nan yon oto, sa kapab enpòtan pou plis pase yon sèl moun ki pran kontravansyon an.

    Yon pati ka mande tou pou tribinal apèl moun sètifye ke desizyon li pran an pa nan “konfli dirèk” avèk yon desizyon nan yon lòt tribinal distri pou apèl.

    Pou yon mosyon sètifikasyon, pati k ap depoze mosyon an dwe suiv menm pwosedi ak menm estanda avèk lè pou pare yon mosyon pou nouvo odyans. Yon pati dwe eksplike kesyon gwo enpòtans piblik presizeman ak/oswa konfli dirèk l ap mande tribinal distri a sètifye nan Tribinal Siprèm Florid la.

   4. Mosyon pou Mande Tribinal Apèl la Bay yon Opinyon Ekri.

    Lè tribinal apèl la bay yon desizyon PCA san yon opinyon ekri, yon pati ki enplike nan pwosedi a gen dwa depoze yon mosyon pou mande tribinal apèl la ekri yon opinyon pou esplike Sèlman, pou fè demann sa a, mosyon an dwe esplike pou kisa pati ki enplike nan pwosedi a kwè opinyon ekri a ta kapab tabli yon baz pou Tribinal Siprèm Florid la fè yon revizyon pi devan. Pou fè yon mosyon konsa, pati k ap depoze mosyon an dwe suiv menm pwosedi ak estanda ki genyen pou yon mosyon nouvo odyans.

  2. Mosyon pou nouvo Odyans “En Banc” dapre 9.331.

   Tribinal apèl nan Florid yo divize an senk distri ki kouvri konte presi: Premye Tribinal Distri pou Fè Apèl, Dezyèm Premye Tribinal Distri pou Fè Apèl, Twazyèm Premye Tribinal Distri pou Fè Apèl, Katriyèm Premye Tribinal Distri pou Fè Apèl, ak Senkyèm Premye Tribinal Distri pou Fè Apèl. Ou ka wè kouman sa ta lakòz yon gwo konfizyon pou moun k ap fè pwosè yo, ak jij ki nan tribinal premye enstans yo, si yo ta wè yon tribinal apèl pran yon desizyon jodi a sou yon vyolasyon kontra, pa egzanp, epi demen li pran yon lòt desizyon nan yon lòt zafè ki prèske menm jan an. Pou anpeche konfizyon sa yo, epi pou ede tout moun konnen kisa ki pral pase nan zafè ki pral vini apre yo, tout tribinal apèl distrik yo fè efò pou opinyon yo bay tonbe dakò ak desizyon ki te deja rann yo. Konsa, tout tribinal premye enstans ki nan jiridiksyon yon tribinal apèl distrik resevwa direktiv klè sou desizyon yo dwe pran nan nivo tribinal ki pi ba a, nan zafè ki pral vini pi devan yo. Se pou rezon sa a Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid yo prevwa sa yo rele “mosyon pou nouvo odyans en banc.” “En banc” vle di “avèk tout jij yo.”

   Mosyon pou odyans “en banc” yo depoze dapre Règ pou Pwosedi Apèl nan Florid 9.331. Mosyon sa yo mande pou tout jij yo – sa ki vle di, tout jij pou pwosedi apèl ki travay nan tribinal apèl sa a, men pa sèlman twa jij pou pwosedi apèl ki te pran desizyon sou zafè sa a – fè yon revizyon sou opinyon an, epi egzaminen l, tankou yon sèl gwo tribinal. Gen de rezon ki ka fè yon pati ki enplike nan yon pwosedi mande tribinal apèl la fè sa: (1) paske pwoblèm lan se youn ki gen “enpòtans eksepsyonèl,” oswa (2) paske li nesesè pou “kenbe inifòmite desizyon tribinal la,” sa vle di paske opinyon an nan konfli ak lòt opinyon nan menm tribinal apèl sou menm pwoblèm nan. Si yon mosyon pou nouvo odisyon “en banc” pa baze sou youn oswa toude nan motif sa yo, tribinal la pral radye li.

   Nan yon mosyon pou nouvo odyans “en banc,” yo mande tribinal apèl la fè yon aksyon ki pa fèt souvan, kidonk fè yon revizyon sou opinyon an, pou konpare l avèk lòt desizyon menm tribinal apèl la te pran. Pou rezon sa a, yon mosyon pou nouvo odyans “en banc” dwe depoze sèlman apre yon pati byen reflechi sou opinyon ki la kounye a, ak sou lwa ak fè ki rive nan zafè sa a, ki remèt kòm baz pou opinyon an. Yo dwe itilize bon jijman.

   Yo dwe depoze yon mosyon pou nouvo odyans “en banc” nan delè 15 jou ki vini apre desizyon oswa lòd k ap konteste a. Si yon pati vle depoze mosyon sa, souvan se yon bon lide pou mete mosyon pou nouvo odyans “en banc” an ak yon mosyon regilye pou nouvo odyans (pa egzanp, yon “mosyon pou nouvo odyans ak/oswa nouvo odyans “en banc”). Anvan yon pati pote yon zafè devan tout jij yo, li dwe bay jij ki te pran premye desizyon an yon chans pou yo rekonsidere pwòp desizyon yo te pran an. Jij sa yo deja konnen sa ki te pase nan zafè a, ak prensip legal ki aplikab yo. Kidonk, se jij sa yo ki nan pi bon pozisyon pou eseye gade si yon erè ka korije.

Telechaje Chapit 19 PDF la isit la..


CHAPIT 19

⇐ CHAPIT ANVAN  |  PWOCHEN CHAPIT ⇒